Aktualności Aktualności

UWAGA POŻAR – Apel o rozwagę i ostrożność!!!

W lesie panuje susza i mamy 3 – najwyższy stopień zagrożenia pożarowego!!!

Od dłuższego czasu  w  lasach utrzymuje się 3 najwyższy stopień zagrożenia pożarowego! To konsekwencja bardzo wysokiej temperatury, ale przede wszystkim braku opadów. Prosimy wszystkich tych którzy korzystają z lasu lub przebywają w jego sąsiedztwie o zachowanie ostrożności a w razie zauważenia pożaru o natychmiastowe alarmowanie Straży Pożarnej  tel. 998 lub 112 !!!

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach do przestrzegania podstawowych zasad:

  • W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo a w szczególności:
  •  Rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego
  • Korzystania z otwartego płomienia
  • Wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych
  • Palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi
  • Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. […]
Pamiętajmy o tym że Las rośnie długo a płonie szybko !!!