Lasy HCVF

1. Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec  2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC – Polska".

2. Procedura wyznaczania tych lasów i ustalenia zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie (I konsultacje  od 09.02.2009 r. do 27.02.2009 r., II konsultacje od 22.05.2009 r. do 20.05.2009 r.).

Dyrektor RDLP Białystok w dniu 21.07.2009 roku zaakceptował koncepcję  lasów HCVF wyznaczonych w  Nadleśnictwie Drygały.

W roku 2010 nastąpiła korekta zasięgu lasów HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków związana z decyzjami RDOŚ w Olsztynie zatwierdzona przez Dyrektora RDLP Białystok w dniu 21.02.2011 r.

W roku 2011 po konsultacjach społecznych trwających od 29.11.2011 r. do 30.12.2011 r. dostosowano wykaz lasów HCVF do Planu Urządzenia Lasu na lata 2010 – 2019 zatwierdzonego decyzją Ministra Środowiska z dnia 30.03.2010 r., znak: DL-lpn-611-15/16001/10/jł. Zmiany te zostały zatwierdzone przez Dyrektora RDLP Białystok w dniu 11.01.2012 r.

Na podstawie decyzji RDOŚ w Olsztynie w 2016 roku dokonano korekty zasięgu lasów HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków. 

3. Wszelkie zmiany  (np. zasięgi, lokalizacja, zasady gospodarowania)   dotyczące lasów HCVF (poza kategorią  1.2)  podlegają konsultacjom społecznym na ogólnych zasadach oraz akceptacji Dyrektora RDLP w Białymstoku.

4. Wykonanie  zabiegów gospodarczych w lasach HCVF podlega  corocznie na etapie planowania konsultacji społecznej w  oparciu o informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej.

5. W opisie planowanych działań gospodarczych, używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione na stronie internetowej Nadleśnictwa w zakładce „Plan Urządzenia Lasu" – słowniczek pojęć.

6. Wszelkich informacji dot. lasów HCVF udziela w dni robocze w  godzinach 700- 1500  Pani Małgorzata Siejk, tel. 87 424 05 76, e-mail: malgorzata.siejk@bialystok.lasy.gov.pl

7. Nadleśnictwo Drygały zaprasza do konsultacji zabiegów gospodarczych zaplanowanych do wykonania w roku 2020 w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF 4.1) rębnią IB na powierzchni 11,23 ha. Uwagi można zgłaszać  od 02.12.2019 do 03.01.2020r.