Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Zgodnie z Art. 42 i 44 ustawy o ochronie przyrody użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie Nadleśnictwa Drygały znajduje się użytek ekologiczny „Ostoje ptasie nad Jeziorem Zdedy" o powierzchni 198,78 ha utworzony Rozporządzeniem Nr 128  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 listopada 2008r. Celem jego utworzenia jest ochrona naturalnych i zrenaturalizowanych oczek wodnych, bagien, torfowisk stanowiących miejsce występowania i ostoję lęgową licznych ptaków wodno–błotnych.  Obszar użytku to także cenne siedliska przyrodnicze z murawami napiaskowymi czy torfowiskami niskimi. Położony jest na gruntach nieleśnych w przeszłości użytkowanych intensywnie rolniczo w ramach Wojskowego Gospodarstwa Rolnego. W ramach prowadzonej przez nadleśnictwo działalności związanej z małą retencją wodną na tym obszarze wykonano liczne budowle piętrzące i magazynujące wodę w postaci grobli, zastawek czy oczek wodnych.