Wydawca treści Wydawca treści

Zasady udostępniania gruntów pszczelarzom

Nadleśnictwo Drygały informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Drygały nr 21/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. udostępnia grunty zainteresowanym pszczelarzom na następujących zasadach:

1. Właściciel pasieki chcący postawić pasiekę na terenie Nadleśnictwa Drygały zobowiązany jest złożyć do Nadleśnictwa następujące dokumenty:

- podanie o uzgodnienie lokalizacji pasieki na terenie Nadleśnictwa Drygały,
- ubezpieczenie OC pszczelarza w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pszczoły lub zaświadczenie od Prezesa Koła Pszczelarskiego o przynależności do Związku Pszczelarzy i grupowym ubezpieczeniu w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pszczoły,
- aktualne na czas przewozu pasieki świadectwo zdrowia rodzin pszczelich,
2. Podanie powinno zawierać:
- dane osobowe właściciela pasieki wraz z telefonem kontaktowym,
- numer weterynaryjny pasieki, 
- planowaną lokalizację pasieki,
- liczbę pni, 
- okres, w którym pasieka będzie zlokalizowana na gruntach Nadleśnictwa Drygały.
3. Kompletne podanie przekazywane jest do właściwego terytorialnie leśniczego, który w porozumieniu ze składającym podanie właścicielem pasieki sporządza dokument „Uzgodnienia lokalizacji pasieki” i przekazuje niezwłocznie sporządzony dokument pracownikowi odpowiedzialnemu za zagadnienia związane z udostępnieniem lasu zainteresowanym pszczelarzom.

4. W przypadku uzgodnienia lokalizacji na obszarze poligonu lub/i objętych ochroną strefową lub rezerwatową wzywa się właściciela pasieki do uzupełnienia podania o następujące dokumenty: 

- notatkę uzgodnień z Komendą Poligonu w przypadku lokalizacji pasiek na terenie poligonu wojskowego,
- opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w przypadku lokalizacji pasiek w obszarach objętych ochroną strefową oraz rezerwatową.
5. Lokalizowanie pasiek na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji jako użytek Ls jest bezpłatne.
6. Lokalizowanie pasiek na pozostałych gruntach jest odpłatne.
7. Opłata za lokalizowanie pasiek na gruntach wymienionych w punkcie 2. wynosi 5,00 zł brutto za 1 ul na rok kalendarzowy i nie ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy pasieka jest zlokalizowana na gruntach Nadleśnictwa Drygały przez okres krótszy niż rok kalendarzowy. Jako liczbę uli przyjmuje się do kalkulacji liczbę uli określoną w podaniu.
8. W przypadku gruntów oznaczonych w ewidencji jako Ls dokumentem potwierdzającym dokonanie uzgodnień jest umowa użyczenia gruntu zawarta pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Drygały a właścicielem pasieki.
9. W przypadku pozostałych gruntów dokumentem potwierdzającym dokonanie uzgodnień jest porozumienie o udostępnieniu gruntu w celu lokalizacji pasieki zawarte pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Drygały a właścicielem pasieki.
10. Umowy i porozumienia nie mogą być podpisane na okres dłuższy niż 10 lat.