Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym celem hodowli lasu jest  zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących, oraz kształtowanie nowych, z uwzględnieniem warunków i procesów naturalnych. Szczegółowe cele hodowli lasu określane są przez komisje techniczno - gospodarcze w planie urządzenia lasu sporządzanym na 10 lat.  Cele te formułowane są na okres ważności planu urządzenia lasu i ujmowane we wskazaniach gospodarczych opisów taksacyjnych. Realizacja celów hodowli lasu odbywa się poprzez racjonalne użytkowanie i bieżące odnawianie zasobów leśnych. Obecny plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Drygały obowiązuje na lata 2010 – 2019.

Wszystkie czynności i zabiegi hodowlane mają na celu utrzymanie właściwego składu gatunkowego, bioróżnorodności i jakości hodowlanej pielęgnowanych drzewostanów oraz wykorzystanie możliwości produkcyjnych środowiska.

Sadzonki do odnowień i zalesień pochodzą z 2 szkółkach leśnych nadleśnictwa. Co roku na powierzchni ok. 582 ar produkujemy ok. 2 mln szt. Powierzchnia produkcyjna szkółek jest zmienna, w zależności od zapotrzebowania na sadzonki . W przypadku ograniczenia produkcji szkółkarskiej część powierzchni  szkółek jest wyłączana i przeznaczana na cele łowieckie.

Podstawową bazą nasienną nadleśnictwa są drzewostany nasienne z I i II części Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego, czyli najlepsze drzewostany, z których dokonuje się zbioru nasion i szyszek. Ich powierzchnia ulega zmianom, zmniejsza się w wyniku planowych cięć rębnych lub zwiększa w wyniku uznawania nowych, dobrych jakościowo drzewostanów podstawowych gatunków lasotwórczych.

Zasadniczym sposobem wykorzystania istniejącej bazy nasiennej jest zakładanie upraw gospodarczych oraz upraw pochodnych, czyli odnawianie lasu sadzonkami pochodzącymi z najlepszych drzewostanów. Na terenie Nadleśnictwa Drygały zaprojektowano jedną z największych powierzchni bloków upraw pochodnych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Białymstoku. Wykorzystano w tym celu nie tylko planowe powierzchnie zrębowe, ale także wielohektarowe powierzchnie gruntów porolnych oraz powierzchnie konieczne do odnowienia po huraganie z 2002 roku.