Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Lasy Nadleśnictwa Drygały zostały zaliczone  do  I kategorii  zagrożenia pożarowego. Największe natężenie występowania pożarów ma miejsce  w okresie wczesnej wiosny wskutek niekontrolowanego wypalania traw na gruntach nieleśnych oraz w sezonie letnim ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ścioły leśnej.

Na terenie nadleśnictwa zlokalizowany jest czynny poligon wojskowy, na którym prowadzone są regularne ćwiczenia jednostek wojskowych. Funkcjonowanie poligonu stwarza więc ogromne zagrożenie pożarowe dla sąsiadujących z nim lasów. Liczne pożary wybuchają na wrzosowiskach wewnątrz poligonu, lecz są zazwyczaj szybko tłumione siłami własnymi wojska. Lasy wokół pola roboczego poligonu chronione są siecią pasów przeciwpożarowych, utrzymywanych przez komendę poligonu.

Straty powstałe w wyniku pożarów często są niewymierne. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej, następuje zubożenie przyrody. Dopiero w okresie jesiennym zagrożenie pożarowe ulega znacznemu zmniejszeniu.  

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku są warunki meteorologiczne takie jak: opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i wilgotności powietrza. W sezonie palności codziennie określany jest stopień zagrożenia pożarowego podawany na godzinę 9:00  i 13:00. Obliczany jest on na podstawie pomiaru parametrów pogodowych, których dokonują stacje prognostyczne. Dla terenu Nadleśnictwa Drygały właściwa jest stacja prognostyczna z punktem pomiarowym w Szerokim Borze (nadleśnictwo Pisz) i punktem pomocniczym w Mrozach (Nadleśnictwo Ełk). W całej Polsce wszystkie punkty prognostyczne zostały zautomatyzowane, a wyniki prognozowania są dostępne w Internecie pod adresem www.traxelektronik.pl/pogoda/las .  

O występowaniu zagrożenia pożarowego decydują różne czynniki m.in:

- długość zalegania pokrywy śnieżnej;

- ilość opadów;

- wiek i skład gatunkowy drzewostanów oraz rodzaj pokrywy gleby;

- intensywność zabiegów gospodarczych i sposoby użytkowania drzewostanów;

- sieć dróg komunikacyjnych i nasilenie ruchu na drogach;

- atrakcyjność turystyczna i rozmieszczenie osad ludzkich wśród lasów.  

Przez tereny leśne nadleśnictwa przebiegają ważniejsze szlaki komunikacyjne mogące przyczynić się do zwiększenia zagrożenia pożarowego: drogi krajowe i wojewódzkie Olsztyn – Ełk, Orzysz – Pisz, Pisz – Ełk, oraz linia kolejowa Szczytno – Ełk. Ponadto przez tereny leśne nadleśnictwa przebiegają liczne drogi gminne i lokalne. Istniejąca sieć dróg, bliskie sąsiedztwo wsi oraz łąk i pastwisk, z których część jest wiosną przez miejscową ludność wypalana, powoduje okresowy wzrost zagrożenia pożarowego.

Zwiększenie zagrożenia pożarowego powodują również położone w lasach miejsca postoju.  

Nadleśnictwo Drygały posiada system ochrony przeciwpożarowej złożony m.in. z Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego (PAD) przy biurze nadleśnictwa, gdzie obsługiwany jest system telewizji przemysłowej, dzięki któremu  obserwowany jest teren nadleśnictwa poprzez przekaz radiowy obrazu z wież wyposażonych w kamery telewizyjne (wieża Drygały, wieża Wierzbiny) do PAD-u. Dyżury pełnione są w miesiącach marzec – wrzesień, a w razie utrzymujących się warunków pogodowych stwarzających zagrożenie pożarowe, również dłużej. W okresie wysokiego zagrożenia pożarowego organizowane są także patrole samochodowe, w które zaangażowany jest personel nadleśnictwa. Ponadto personel  Nadleśnictwa w okresie zagrożenia pożarowego pełni dyżury w celu kierowania akcją gaśniczą w przypadku wystąpienia pożaru. Na terenie nadleśnictwa zlokalizowana jest Leśna Baza Lotnicza w miejscowości Rostki, gdzie stacjonuje 1 samolot patrolowo – gaśniczy pozostający do dyspozycji kierownictwa Lasów Państwowych oraz Komendy Wojewódzkiej PSP. Patrolowanie samolotami terenu kilku nadleśnictw jest niezwykle pomocne w celu dokładnej lokalizacji dostrzeżonego pożaru. Nadleśnictwo zgodnie z obowiązującymi przepisami wyposażone jest w sprzęt do gaszenia pożarów zarówno ręczny jak i mechaniczny. Na terenie nadleśnictwa zlokalizowana jest sieć punktów czerpania wody oraz dojazdów pożarowych, posiadamy też dobrze zorganizowaną łączność bezprzewodową w celu szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia pożaru.

Gdy pożar zostanie dostrzeżony przez przypadkowe osoby prosimy o kontakt z PAD Nadleśnictwa pod nr tel. 87 42 40 574 lub tel. Nadleśnictwa 87 42 40 560 lub ogólnopolskim nr tel. alarmowym Straży Pożarnej 998 (kom. 112).