Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W myśl art.5 ust.3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczemu.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Drygały prowadzą właściwi starostowie.