Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części (Art.23 Ustawy o lasach). Obszar chronionego krajobrazu jest powierzchniową formą ochrony obejmującą rozległe tereny. Jest to forma ochrony przyrody o niewielkich rygorach ochronności gdzie  działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom.

W zasięgu terytorialnym zarządzanym przez Nadleśnictwo Drygały ustanowione są 4 obszary chronionego krajobrazu:
 - Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód – 83,99 ha.
 - Jezior Orzyskich – 3506,81 ha,
 - Puszczy i Jezior Piskich – 11234,71 ha,
 - Wzgórz Dybowskich – 5667,90 ha.