Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwarty

Rezerwaty przyrody to jedna z obszarowych form ochrony przyrody.

W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki: fauna, flora, twory przyrody nieożywionej.

 

Na terenie Nadleśnictwa Drygały znajduje się jeden rezerwat przyrody „Jezioro Zdedy" o powierzchni 181,65 ha, którego celem ochrony jest zachowanie miejsca zlotowiskowego żurawia i walorów przyrodniczych jeziora Zdedy z dominującą krajobrazowo roślinnością szuwarową. Rezerwat został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 72 z dnia 26 maja 2003r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. Nr 1070). Położony jest w północno-wschodniej części Nadleśnictwa otaczając zachodnią linię brzegową Jeziora Zdedy. Północna część rezerwatu ponad Kanałem Kozielskim wpływającym do jeziora znajduje się w granicach czynnego poligonu wojskowego Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz z siedzibą w Bemowie Piskim.

 

Rezerwat „Jezioro Zdedy" to przede wszystkim kompleks torfowisk znacznej części typu niskiego i łąk. Z leśnych zbiorowisk na uwagę zasługuje ols porzeczkowy. Tereny rezerwatu między innymi ze względu na swą niedostępność to znakomite siedliska bytowania wielu gatunków flory i fauny. W jego granicach i bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzono występowanie 90 gatunków ptaków zarówno lęgowych jak i przelotnych. Do najcenniejszych należą: żuraw, zielonka, bąk, cietrzew, derkacz, podróżniczek, srokosz, gąsiorek. W szacie roślinnej z pośród 12 gatunków roślin naczyniowych oraz 4 mchów i porostów objętych ochroną należy wyróżnić stanowiska: kruszczyka błotnego, gnidosza błotnego, kukułkę krwistą i sierpowca błyszczącego. Obszar rezerwatu to także doskonała ostoja łosia i bobra.

 

Ze względu na zarastanie zbiorowisk łąkowych oraz siedlisk i żerowisk ptaków przez roślinność drzewiastą i krzewiastą w 2015 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie ustanowił na okres 5 lat zdania ochronne dla rezerwatu polegające na wykaszaniu runi wraz z nalotem drzew i krzewów.