Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne (ONG)

Procedury wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych (ONG)
w Nadleśnictwie Drygały

1. Realizując kryterium 6.4. zasad FSC, które mówi „W ramach danego obszaru, reprezentatywne przykłady istniejących ekosystemów są zachowywane w stanie naturalnym, stosownie do zakresu działań gospodarczych oraz unikalnego charakteru danych zasobów, a także zaznaczone na mapach." Nadleśnictwo wyznaczyło  fragmenty ekosystemów, które zostały wyłączone z użytkowania. Ideą wyznaczania ekosystemów reprezentatywnych zwanych także obszarami nieobjętymi gospodarowaniem  czy powierzchniami referencyjnymi jest zachowanie w nich naturalnych procesów przyrodniczych służący weryfikacji działań gospodarczych człowieka.

2. Reprezentatywne przykłady ekosystemów objętych ochroną w ich stanie naturalnym stanowią w  Nadleśnictwie Drygały 5,8 %  całkowitej powierzchni lasu. Rokrocznie  ich powierzchnia ulega zwiększeniu w wyniku pozostawiania fragmentów  lasu podczas wykonywania planowych  cięć rębnych.

3. W 2010 roku Nadleśnictwo dokonało korekty dotychczas wyznaczonych obszarów nieobjętych gospodarowaniem. Z obszarów tych zostały usunięte powierzchnie ze względu na położenie w granicach stref ochronnych wyznaczonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, gdyż za zgodą odpowiednich organów dopuszcza się wykonywanie zabiegów gospodarczych na tym terenie. Ponadto strefy ochronne  są powoływane i mogą być likwidowane na mocy decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Dodatkowo uaktualniono lokalizację i zmiany powierzchniowe ONG zgodnie z Planem Urządzenia Lasu na lata 2010 – 2019.

4. Wszelkich informacji dotyczących ekosystemów reprezentatywnych udziela w dni robocze w godz. 700 - 1500 Pani Bożena Nowacka.

tel.87 424 05 73,
e-mail: ewa.nowacka@bialystok.lasy.gov.pl .